• Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >
 • Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >
 • Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >
 • Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >Gå direkt till 2015 års Nils Holgersson-undersökning >

I denna undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

 

Nils Holgersson 2016 - Elnät - Högsta på fem år

 

Först ut i 2016 års Nils Holgersson-undersökning är Elnät. Under fjolåret ökade elnätsavgifterna med 2,9 procent i genomsnitt, i år är siffran betydligt högre. I höstas kunde Nils Holgersson‐gruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sexprocent, vilket är den största ökningen på fem år. Värst är statliga Vattenfall som iår har höjt elnätsavgiften med 15,2 procent. Det slår hårt mot konsumenten.

Gå direkt för att se resultaten här eller ladda ner pressmeddelandet.

 

Nils Holgersson 2015

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år. Samtidigt harövriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Och skillnaden mellan kommunerna ärdessutom stor. Mellan den dyraste och billigaste kommunen handlar det om 11 880 kronor perår. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som nu har kartlagt taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner sedan 1996.

Priserna för el, värme, avfall och vatten har dock i stort sett varit oförändrade (-0,1 procent) det senaste året, samtidigt som KPI också varit närmast oförändrat (+0,2 procent). Men det skiljer sig mycket mellan kommunerna.

Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2015. Där går det att ladda ner rapporten, bilagorna och pressmeddelandet genom att använd funktionerna i kolumnen längst till höger. Det går också bra att ladda ner rapporten här.

Lönsamhet vid effektivisering

I denna studie från Nils Holgerssongruppen "flyttas" en flerbostadsfastighet på 1 000 kvm till 31 kommuner i landet för att studera kostnadsförändringen när behovet av fjärrvärme, el, VA och hämtning av hushållsavfall minskar med 25 procent. Urvalet är gjort så att undersökningen speglar förhållandena i större kommuner med en jämn spridning över hela landet.

Några slutsatser som redovisas i studien är:

 • Höga fasta elavgifter gör att en minskning av elförbrukningen med 25 procent enbart ger en kostnadsminskning med 15 procent.
 • I mer än hälften av de undersökta kommunerna är kostnadsbesparingen mindre än 15 procent vid lägre elförbrukning.
 • Även en minskad förbrukning av vatten ger liten utdelning i lägre kostnader. I var fjärde undersökt kommun ger en minskad vattenförbrukning med 25 procent mindre än 15 procent kostnadsbesparing.
 • Däremot visar studien att 25 procents lägre fjärrvärmeanvändning i princip leder till en lika stor kostnadsminskning.
 • Lönsamheten för samma effektiviseringsåtgärder skiljer sig mycket åt beroende på var i landet man bor. Därför måste effektivisering alltid värderas lokalt.

Där går det att ladda ner rapporten och pressmeddelandet genom att använd funktionerna i kolumnen längst till höger. Det går också bra att ladda ner rapporten här.

Nils Holgersson 2014

Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med 2,0 procent det senaste året. Samtidigt har övriga priser sänkts. Men skillnaden mellan kommunerna är stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till större kommuner har ökat. Du kan klicka här för att gå direkt till Nils Holgersson-undersökningen 2014. Där går det att ladda ner rapporten, bilagorna och pressmeddelandet genom att använd funktionerna i kolumnen längst till höger. Det går också bra att ladda ner rapporten här.

I den interaktiv figuren nedan redovisas den totala kostnaden, avseende värme, el, vatten och avfall, för Nils Holgersson huset i enheten kr/kvm inkl moms över åren 2000-2014.

NH2014

KOLL på 2014.

Ladda ner Lönsamhet vid effektivisering 2015

 

 

 

 

 

En liten handledning till kartan över totalkostna-den för Nils Holgersson-huset

Färgerna på karten respresenterar total kostnad i kr/kvm inkl moms för landets alla kommuner. Förändringen från mörkgrönt till klarrött visar hur kostnaden för värme, el, va och hämtning av hushållsavfall förändras över tiden. Genom att föra pekare över kartan visas aktuella kommuner.

Längst upp till vänster i figuren finns zoomnings-verktyg:

 • Med + och - går det att zooma in resp zooma ut i kartan.
 • Med rektageln går det att välja ett område som zoomas in

Underst i figuren kan årtal väljas eller växlas mellan:

 • Det aktuella årtalet finns dels underst i rubiken eller i fönstret ner till vänster
 • Pilen nedåt i fönstret gör det möjligt att välja ett specifikt år
 • Pilarna direkt till vänster och höger om fönstret gör att det går att stega sig fram och tillbaks mellan åren
 • Via skjutreglaget till vänster årtalsfönstret kan åren också väljas
 • Längst ner till höger redovisas färgernas betydelse på kartan, som går från mörkgrön till klarröd. Värdena under färgskalan är det lägst respektive det högsta värdet över tidspeioden.